ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 使用协议/版权声明╭★肉丁ç½?/title> <link href="//css.edmalaga.com/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://www.edmalaga.com/js/roudingjs.js">/**/</script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body class="css1EB07E"> <div id="n70uhny0v6t6" class="logo"><span><a href="/"><img alt="主页" src="http://www.edmalaga.com/images/logo.gif"></a></span></div> <div id="n70uhny0v6t6" class="content"><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <span id="usrf"><a href="//login.edmalaga.com/login/Qconnect.ashx" target="_self"><img align="absmiddle" src="//qzonestyle.gtimg.cn/qzone/vas/opensns/res/img/Connect_logo_3.png" alt="QQ用户登录"></a><a href="//login.edmalaga.com/login/Wconnect.ashx" target="_self"><img align="absmiddle" src="//www.sinaimg.cn/blog/developer/wiki/240.png" alt="微博用户登录"></a></span> <hr /><br /> <h1>肉丁网版权声明:</h1><br /> 1、肉丁网提供网络信息存储空间服务。内容版权归作者本人所有,未经作者书面许可,不得转载ã€?br /><br /> 2、用户上传的内容不代表肉丁网立场。如有侵权,请提供初步说æ˜?将于七个工作日内删除ã€?br /><br /> 3、肉丁网为用户上传的图片自动添加水印,仅为证明网络服务提供è€?不代表本站观点ã€?br /><br /> <hr /> 4、优秀作者将有机会与肉丁公司签订委托作品协议,长期为肉丁网提供原创内容并获得丰厚收入ã€?br /><br /> 5、以下作者已与肉丁网签约,作品版权归肉丁网所有:奥特曼额娘、冲击夯、李晓璐、媛、蓝色海洋、诗然ã€?br /><br /> <hr /> <br /> <h1>肉丁网用户协议:</h1><br /> 1、用户完成实名登记后方可发布内容、传播信息,并对所发表的内容承担全部法律责任ã€?br /><br /> 2、如发布违法违规及侵权内容,肉丁网将永久封禁帐号并禁止相同资料继续注册、使用本站ã€?br /><br /> 3、涉及侵权等违法信息肉丁网核实后。有权将用户资料转交给被侵权人及司法机构ã€?br /><br /> <hr /> <br /> <h1>肉丁网联系方式:</h1><br /> 主办单位:大连肉丁网络科技有限公司<br /><br /> 邮箱ï¼?a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="af9a9f979e9fefdede81ccc0c2">[email protected]</a><br /><br /> 联系电话ï¼?5141117512<br /><br /> <br /><br /> </div> </div><div id="foot"> 本站提供信息存贮空间服务,部分内容由用户上传,如有侵权,请提供简单说明,将于7日内删除。联系电话:15141117512<br /> 生活需要创æ„?创意来自生活ï¼?2007-2019 <a href="/" target="_blank">肉丁ç½?/a> è¾½ICPå¤?4016431å?大连肉丁网络科技有限公司 <script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script language="javascript" type="text/javascript" src="//cdn.edmalaga.com/Scripts/jquery-1.8.3.min.js"></script><script type="text/javascript" src="//www.edmalaga.com/js/jquery.nivo.slider.pack.js"></script><script type="text/javascript" src="//www.edmalaga.com/scripts/indexlogin.js"></script> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='x1a1i'><p id='x1a1i'><optgroup id='x1a1i'></optgroup></p></q><form id='x1a1i'></form><ol id='x1a1i'><th id='x1a1i'><legend id='x1a1i'></legend></th><bdo id='x1a1i'><optgroup id='x1a1i'></optgroup></bdo></ol><dl id='x1a1i'><tt id='x1a1i'><tr id='x1a1i'></tr></tt><address id='x1a1i'><th id='x1a1i'></th></address></dl><style id='x1a1i'><dt id='x1a1i'></dt><dir id='x1a1i'></dir></style><dd id='x1a1i'></dd><dl id='x1a1i'><sup id='x1a1i'></sup></dl><table id='x1a1i'><p id='x1a1i'><optgroup id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'><p id='x1a1i'><dir id='x1a1i'><div id='x1a1i'><center id='x1a1i'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='x1a1i'><abbr id='x1a1i'><blockquote id='x1a1i'><i id='x1a1i'><select id='x1a1i'><td id='x1a1i'><u id='x1a1i'><ol id='x1a1i'></ol><big id='x1a1i'><big id='x1a1i'></big></big></u><pre id='x1a1i'><kbd id='x1a1i'></kbd></pre><del id='x1a1i'></del></td><button id='x1a1i'><noframes id='x1a1i'><option id='x1a1i'></option><select id='x1a1i'><span id='x1a1i'><form id='x1a1i'></form></span><dd id='x1a1i'></dd></select><dt id='x1a1i'></dt></noframes><del id='x1a1i'><noframes id='x1a1i'></noframes></del></button><kbd id='x1a1i'></kbd><form id='x1a1i'></form><button id='x1a1i'><noframes id='x1a1i'><style id='x1a1i'><big id='x1a1i'><i id='x1a1i'></i><tbody id='x1a1i'></tbody></big></style><abbr id='x1a1i'></abbr></noframes></button></select></i><li id='x1a1i'></li></blockquote></abbr><address id='x1a1i'></address></abbr><address id='x1a1i'><sub id='x1a1i'><big id='x1a1i'><tt id='x1a1i'><bdo id='x1a1i'><acronym id='x1a1i'></acronym></bdo><label id='x1a1i'><abbr id='x1a1i'></abbr><em id='x1a1i'><pre id='x1a1i'></pre><address id='x1a1i'><small id='x1a1i'></small></address></em></label><center id='x1a1i'><span id='x1a1i'><b id='x1a1i'></b></span></center><option id='x1a1i'><bdo id='x1a1i'><select id='x1a1i'><strong id='x1a1i'><q id='x1a1i'><sup id='x1a1i'><abbr id='x1a1i'></abbr></sup><p id='x1a1i'></p></q><span id='x1a1i'><tfoot id='x1a1i'><ul id='x1a1i'><div id='x1a1i'><style id='x1a1i'><dir id='x1a1i'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='x1a1i'><form id='x1a1i'></form></q></span><noframes id='x1a1i'><p id='x1a1i'><sup id='x1a1i'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='x1a1i'></option><li id='x1a1i'></li></big><strong id='x1a1i'></strong></sub></address><ol id='x1a1i'><font id='x1a1i'></font><dl id='x1a1i'></dl></ol><option id='x1a1i'></option><th id='x1a1i'></th><li id='x1a1i'></li><center id='x1a1i'><u id='x1a1i'></u></center><del id='x1a1i'></del><tfoot id='x1a1i'></tfoot><p id='x1a1i'><strike id='x1a1i'></strike><fieldset id='x1a1i'></fieldset></p><tr id='x1a1i'><bdo id='x1a1i'><ul id='x1a1i'></ul></bdo></tr><th id='x1a1i'><tfoot id='x1a1i'><p id='x1a1i'><thead id='x1a1i'><dfn id='x1a1i'></dfn></thead></p><strong id='x1a1i'></strong><th id='x1a1i'></th></tfoot></th><u id='x1a1i'><blockquote id='x1a1i'></blockquote></u><b id='x1a1i'><address id='x1a1i'></address></b><ins id='x1a1i'><table id='x1a1i'><strike id='x1a1i'><tfoot id='x1a1i'><ins id='x1a1i'></ins></tfoot><strike id='x1a1i'><small id='x1a1i'><div id='x1a1i'></div></small></strike></strike><optgroup id='x1a1i'><big id='x1a1i'><abbr id='x1a1i'></abbr></big><kbd id='x1a1i'><q id='x1a1i'></q></kbd></optgroup></table><big id='x1a1i'></big></ins><sub id='x1a1i'></sub><q id='x1a1i'><kbd id='x1a1i'></kbd><dt id='x1a1i'></dt></q><big id='x1a1i'><pre id='x1a1i'><code id='x1a1i'></code><del id='x1a1i'><fieldset id='x1a1i'></fieldset></del><big id='x1a1i'><dt id='x1a1i'></dt></big><bdo id='x1a1i'></bdo></pre></big><noscript id='x1a1i'></noscript><acronym id='x1a1i'></acronym><div id='x1a1i'><tr id='x1a1i'><b id='x1a1i'></b></tr></div><dl id='x1a1i'></dl><tbody id='x1a1i'><p id='x1a1i'><noframes id='x1a1i'></noframes></p><u id='x1a1i'></u></tbody><dt id='x1a1i'></dt><dd id='x1a1i'></dd><big id='x1a1i'></big><pre id='x1a1i'></pre><dir id='x1a1i'><optgroup id='x1a1i'><select id='x1a1i'></select></optgroup></dir><font id='x1a1i'><ol id='x1a1i'><dir id='x1a1i'><dl id='x1a1i'></dl><thead id='x1a1i'></thead></dir></ol></font><pre id='x1a1i'><tr id='x1a1i'><q id='x1a1i'><fieldset id='x1a1i'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='x1a1i'><td id='x1a1i'><strong id='x1a1i'><style id='x1a1i'><acronym id='x1a1i'></acronym><pre id='x1a1i'><pre id='x1a1i'><dir id='x1a1i'><label id='x1a1i'><noframes id='x1a1i'></noframes></label></dir><strike id='x1a1i'></strike></pre></pre></style></strong><th id='x1a1i'><dir id='x1a1i'><dt id='x1a1i'><b id='x1a1i'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='x1a1i'></sub><th id='x1a1i'></th><legend id='x1a1i'></legend><style id='x1a1i'></style><i id='x1a1i'></i><optgroup id='x1a1i'></optgroup><noscript id='x1a1i'><q id='x1a1i'><tfoot id='x1a1i'><td id='x1a1i'><b id='x1a1i'></b></td></tfoot><pre id='x1a1i'><code id='x1a1i'></code><del id='x1a1i'><form id='x1a1i'></form></del><address id='x1a1i'></address></pre></q></noscript><dfn id='x1a1i'></dfn><optgroup id='x1a1i'></optgroup><address id='x1a1i'><sub id='x1a1i'></sub></address><abbr id='x1a1i'><ul id='x1a1i'><big id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'><dir id='x1a1i'><tfoot id='x1a1i'></tfoot><abbr id='x1a1i'><noscript id='x1a1i'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='x1a1i'></tr></big></ul></abbr><dl id='x1a1i'></dl><div id='x1a1i'></div><div id='x1a1i'><ol id='x1a1i'></ol></div><i id='x1a1i'></i><i id='x1a1i'><strong id='x1a1i'><sup id='x1a1i'></sup><span id='x1a1i'><strong id='x1a1i'></strong><strong id='x1a1i'></strong></span><option id='x1a1i'><noscript id='x1a1i'></noscript></option></strong></i><abbr id='x1a1i'></abbr><ul id='x1a1i'></ul><bdo id='x1a1i'><div id='x1a1i'></div></bdo><pre id='x1a1i'><fieldset id='x1a1i'></fieldset></pre><dfn id='x1a1i'></dfn><tr id='x1a1i'><option id='x1a1i'><kbd id='x1a1i'></kbd><label id='x1a1i'><strong id='x1a1i'><font id='x1a1i'></font></strong></label><ol id='x1a1i'><code id='x1a1i'><td id='x1a1i'><strike id='x1a1i'><blockquote id='x1a1i'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='x1a1i'></dt><sup id='x1a1i'><q id='x1a1i'><dd id='x1a1i'><q id='x1a1i'><del id='x1a1i'><acronym id='x1a1i'></acronym><tfoot id='x1a1i'></tfoot><label id='x1a1i'><strong id='x1a1i'></strong></label><td id='x1a1i'></td><ul id='x1a1i'><select id='x1a1i'><li id='x1a1i'></li></select></ul><label id='x1a1i'></label></del><tbody id='x1a1i'></tbody><dt id='x1a1i'></dt></q><small id='x1a1i'><strike id='x1a1i'></strike></small></dd></q><label id='x1a1i'></label></sup></option><pre id='x1a1i'><ins id='x1a1i'><td id='x1a1i'></td><sub id='x1a1i'><optgroup id='x1a1i'></optgroup></sub><center id='x1a1i'><em id='x1a1i'></em></center><acronym id='x1a1i'></acronym></ins></pre></tr><tr id='x1a1i'></tr><center id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'></tbody><tfoot id='x1a1i'></tfoot></center><small id='x1a1i'><th id='x1a1i'></th></small><small id='x1a1i'></small><em id='x1a1i'></em><dfn id='x1a1i'><dd id='x1a1i'></dd></dfn><dl id='x1a1i'><i id='x1a1i'><td id='x1a1i'><thead id='x1a1i'></thead></td></i></dl><style id='x1a1i'><th id='x1a1i'><form id='x1a1i'><span id='x1a1i'><dl id='x1a1i'><label id='x1a1i'></label></dl><th id='x1a1i'><li id='x1a1i'><noscript id='x1a1i'></noscript><tbody id='x1a1i'></tbody><tbody id='x1a1i'><form id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'></tbody><dd id='x1a1i'><i id='x1a1i'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='x1a1i'><ol id='x1a1i'><b id='x1a1i'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='x1a1i'><strong id='x1a1i'></strong><label id='x1a1i'><label id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'><small id='x1a1i'><noframes id='x1a1i'></noframes><ul id='x1a1i'></ul><b id='x1a1i'></b></small></tbody></label><label id='x1a1i'><code id='x1a1i'></code><kbd id='x1a1i'></kbd></label><u id='x1a1i'><tt id='x1a1i'></tt></u></label></tbody><dfn id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'></tbody></dfn><pre id='x1a1i'><em id='x1a1i'><option id='x1a1i'><dt id='x1a1i'></dt></option></em></pre><optgroup id='x1a1i'><thead id='x1a1i'></thead></optgroup><optgroup id='x1a1i'></optgroup><optgroup id='x1a1i'></optgroup><em id='x1a1i'></em><address id='x1a1i'></address><blockquote id='x1a1i'><u id='x1a1i'><style id='x1a1i'><b id='x1a1i'></b><thead id='x1a1i'><style id='x1a1i'><strong id='x1a1i'><ol id='x1a1i'></ol></strong></style><acronym id='x1a1i'><del id='x1a1i'><dd id='x1a1i'></dd><bdo id='x1a1i'><legend id='x1a1i'><kbd id='x1a1i'><address id='x1a1i'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='x1a1i'></tbody></style></u><label id='x1a1i'><dt id='x1a1i'></dt></label></blockquote><li id='x1a1i'><dl id='x1a1i'><noframes id='x1a1i'><form id='x1a1i'></form></noframes></dl></li><td id='x1a1i'></td><blockquote id='x1a1i'><th id='x1a1i'><tr id='x1a1i'></tr><code id='x1a1i'><sup id='x1a1i'><fieldset id='x1a1i'></fieldset><code id='x1a1i'></code><big id='x1a1i'></big></sup></code></th></blockquote><select id='x1a1i'><kbd id='x1a1i'><sup id='x1a1i'></sup><form id='x1a1i'></form></kbd></select><big id='x1a1i'></big><em id='x1a1i'></em><sup id='x1a1i'><b id='x1a1i'></b><strong id='x1a1i'></strong></sup><kbd id='x1a1i'><ol id='x1a1i'></ol></kbd><optgroup id='x1a1i'><tt id='x1a1i'><font id='x1a1i'><td id='x1a1i'></td></font></tt></optgroup><pre id='x1a1i'><center id='x1a1i'></center></pre><tt id='x1a1i'></tt><big id='x1a1i'><strike id='x1a1i'><li id='x1a1i'><kbd id='x1a1i'></kbd></li><i id='x1a1i'><blockquote id='x1a1i'><label id='x1a1i'><u id='x1a1i'><ins id='x1a1i'></ins><dfn id='x1a1i'></dfn></u></label><noscript id='x1a1i'><span id='x1a1i'></span></noscript><td id='x1a1i'></td><pre id='x1a1i'><li id='x1a1i'><td id='x1a1i'><label id='x1a1i'></label><pre id='x1a1i'></pre></td></li></pre><small id='x1a1i'></small></blockquote></i><b id='x1a1i'><i id='x1a1i'></i></b><td id='x1a1i'><select id='x1a1i'></select><table id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'></tbody></table><dt id='x1a1i'><dd id='x1a1i'></dd></dt></td></strike><strong id='x1a1i'><sub id='x1a1i'></sub><td id='x1a1i'></td></strong></big><blockquote id='x1a1i'></blockquote><small id='x1a1i'></small><dir id='x1a1i'></dir><tr id='x1a1i'></tr><center id='x1a1i'><u id='x1a1i'></u></center><kbd id='x1a1i'></kbd><select id='x1a1i'><u id='x1a1i'><p id='x1a1i'><p id='x1a1i'><em id='x1a1i'><dfn id='x1a1i'><table id='x1a1i'><dl id='x1a1i'></dl><center id='x1a1i'></center></table></dfn><div id='x1a1i'></div><small id='x1a1i'></small></em></p></p><acronym id='x1a1i'></acronym><u id='x1a1i'></u><sup id='x1a1i'><thead id='x1a1i'><noscript id='x1a1i'></noscript></thead></sup></u><ol id='x1a1i'></ol><sub id='x1a1i'></sub></select><address id='x1a1i'></address><dl id='x1a1i'><small id='x1a1i'><ul id='x1a1i'><optgroup id='x1a1i'><em id='x1a1i'></em></optgroup><tt id='x1a1i'></tt><strike id='x1a1i'></strike></ul><thead id='x1a1i'><kbd id='x1a1i'><kbd id='x1a1i'></kbd><noframes id='x1a1i'><bdo id='x1a1i'><sup id='x1a1i'><div id='x1a1i'><bdo id='x1a1i'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='x1a1i'></label><strike id='x1a1i'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='x1a1i'></big><ins id='x1a1i'><optgroup id='x1a1i'></optgroup></ins><dl id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'></tbody></dl><dt id='x1a1i'></dt><tr id='x1a1i'><address id='x1a1i'></address></tr><small id='x1a1i'><font id='x1a1i'></font></small><option id='x1a1i'><thead id='x1a1i'></thead><em id='x1a1i'></em></option><tfoot id='x1a1i'></tfoot><tbody id='x1a1i'></tbody><li id='x1a1i'></li><tbody id='x1a1i'></tbody><address id='x1a1i'></address><del id='x1a1i'><big id='x1a1i'><label id='x1a1i'><code id='x1a1i'><th id='x1a1i'><legend id='x1a1i'></legend><i id='x1a1i'></i><form id='x1a1i'></form></th></code></label></big><dd id='x1a1i'><span id='x1a1i'><abbr id='x1a1i'></abbr></span></dd></del><ol id='x1a1i'></ol><address id='x1a1i'><sup id='x1a1i'><acronym id='x1a1i'></acronym></sup></address><blockquote id='x1a1i'></blockquote><font id='x1a1i'></font><optgroup id='x1a1i'><bdo id='x1a1i'></bdo><acronym id='x1a1i'></acronym></optgroup><del id='x1a1i'></del><code id='x1a1i'><select id='x1a1i'></select><td id='x1a1i'></td></code><tfoot id='x1a1i'></tfoot><kbd id='x1a1i'><b id='x1a1i'><style id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'><tr id='x1a1i'></tr><big id='x1a1i'></big><ol id='x1a1i'><u id='x1a1i'><dfn id='x1a1i'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='x1a1i'><b id='x1a1i'><ins id='x1a1i'><tt id='x1a1i'><b id='x1a1i'><blockquote id='x1a1i'><dir id='x1a1i'></dir><label id='x1a1i'><li id='x1a1i'></li><i id='x1a1i'></i><u id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'></tbody></u></label><li id='x1a1i'><tt id='x1a1i'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='x1a1i'><sub id='x1a1i'><div id='x1a1i'></div></sub></fieldset><acronym id='x1a1i'><td id='x1a1i'><form id='x1a1i'></form></td><big id='x1a1i'><dfn id='x1a1i'><b id='x1a1i'><address id='x1a1i'></address></b><thead id='x1a1i'><span id='x1a1i'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='x1a1i'></ul><tbody id='x1a1i'><sup id='x1a1i'><legend id='x1a1i'><b id='x1a1i'></b></legend></sup><legend id='x1a1i'><sub id='x1a1i'><ul id='x1a1i'><b id='x1a1i'><q id='x1a1i'></q></b></ul><tfoot id='x1a1i'></tfoot><ul id='x1a1i'></ul><bdo id='x1a1i'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='x1a1i'><label id='x1a1i'></label></dfn><em id='x1a1i'><bdo id='x1a1i'><ins id='x1a1i'><dl id='x1a1i'></dl></ins><pre id='x1a1i'><p id='x1a1i'></p><span id='x1a1i'><tt id='x1a1i'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='x1a1i'><option id='x1a1i'><bdo id='x1a1i'></bdo></option></sub><bdo id='x1a1i'><small id='x1a1i'></small></bdo><dl id='x1a1i'></dl><address id='x1a1i'></address><pre id='x1a1i'><pre id='x1a1i'></pre></pre><li id='x1a1i'></li><ins id='x1a1i'><legend id='x1a1i'></legend></ins><strong id='x1a1i'></strong><div id='x1a1i'><div id='x1a1i'></div></div><tr id='x1a1i'><dt id='x1a1i'><tbody id='x1a1i'></tbody><dd id='x1a1i'><optgroup id='x1a1i'></optgroup></dd></dt><tbody id='x1a1i'></tbody></tr><abbr id='x1a1i'><font id='x1a1i'><ins id='x1a1i'></ins><small id='x1a1i'><fieldset id='x1a1i'></fieldset></small><noscript id='x1a1i'></noscript><select id='x1a1i'><optgroup id='x1a1i'></optgroup></select></font></abbr><tr id='x1a1i'></tr><strike id='x1a1i'><th id='x1a1i'></th></strike><label id='x1a1i'></label><b id='x1a1i'></b><ins id='x1a1i'><del id='x1a1i'><dt id='x1a1i'></dt></del></ins><sub id='x1a1i'><table id='x1a1i'><small id='x1a1i'></small><div id='x1a1i'></div></table></sub></div></html>